top of page

Disclaimer

Disclaimer & Copyright

De website bakkerijgoossens.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Bakkerij Han Goossens. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bakkerij Han Goossens. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de website.

Bakkerij Han Goossens spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Bakkerij Han Goossens behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Bakkerij Han Goossens geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Tevens kan Bakkerij Han Goossens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Bakkerij Han Goossens garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Bakkerij Han Goossens sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website van Bakkerij Han Goossens.

Op de verkoopovereenkomst en de informatie op de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page